Видавництво “Дух і літера” перевидало “Медитації Декарта”

269

Не­що­дав­но у ви­дав­ницт­ві “Дух і літера” вийш­ло дру­ком дов­го­очі­ку­ва­не 2-е ви­дан­ня кни­ги “Ме­ди­та­ції” Де­кар­та у дзер­ка­лі су­час­них тлу­ма­чень: Жан-Марі Бей­сад, Жан-Лук Мар­йон, Кім Сан Он-Ван Ку”. Про це повідомляє galinfo.com.ua.

Збір­ка міс­тить клю­чо­ві текс­ти су­час­них фран­цузь­ких іс­то­ри­ків фі­ло­со­фії, при­свя­че­ні но­вим під­хо­дам до ос­мис­лен­ня сла­вет­них «Ме­ди­та­цій про пер­шу фі­ло­со­фію» Ре­не Де­кар­та. На­пи­са­ні про­тя­гом 70-х–90-х рр. ХХ ст., ці тек­сти сто­су­ють­ся най­різ­но­ма­ніт­ні­шої те­ма­ти­ки (он­то­ло­гія та ме­тод, проб­ле­ма суб’єк­та, ego й суб­стан­ція, ін­те­лек­ту­аль­ні чут­тя, аналізу під­хо­дів Гай­де­ґе­ра і Гу­сер­ля до кар­те­зі­анст­ва, онто-тео-логія Де­кар­та то­що) і виз­на­ча­ють на­прям де­кар­то­знав­чих дис­ку­сій ос­тан­ньо­го де­ся­ти­літ­тя.

Ви­дан­ня вклю­чає ана­лі­тич­ну стат­тю та до­від­ко­во-біб­ліо­гра­фіч­ні ма­те­рі­али, при­свя­че­ні сві­то­вим до­сяг­нен­ням в іс­то­ри­ко-фі­ло­соф­сько­му до­слід­жен­ні «Ме­ди­та­цій», а та­кож ек­спе­ри­мен­таль­ну три­лін­гвіч­ну пуб­лі­ка­цію цьо­го кла­сич­но­го тво­ру.

Заз­на­че­ні тек­сти не ли­ше да­ють змо­гу оз­на­йо­ми­ти­ся з те­пе­ріш­нім ста­ном де­кар­то­знав­чих до­слі­джень у Фран­ції та ін­ших за­ру­біж­них кра­їнах, але й усу­ва­ють зас­та­рі­лі сте­ре­оти­пи сприй­нят­тя фі­ло­со­фії Де­кар­та віт­чиз­ня­ною нау­ко­вою спіль­но­тою. Приз­на­че­на для нау­ков­ців, вик­ла­да­чів, ас­пі­ран­тів, сту­ден­тів та всіх, хто ці­ка­вить­ся фі­ло­со­фією Де­кар­та.

Видання друге, виправлене і доповнене.

 

Передплатіть «Українську літературну газету» в паперовому форматі! Передплатний індекс: 49118.

Передплатіть «Українську літературну газету» в електронному форматі: https://litgazeta.com.ua/peredplata-ukrainskoi-literaturnoi-hazety-u-formati-pdf/

“Українську літературну газету” можна придбати в Києві у Будинку письменників за адресою м. Київ, вул. Банкова, 2.

 

 

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!