Альтернативний проект статуту НСПУ

Як відомо, Статутна комісія
НСПУ звернулася до всіх письменників, обласних (територіальних) організацій
НСПУ з проханням взяти участь в обговоренні проекту оновленого Статуту НСПУ.
Після того, як пропозиції колег були опрацьовані Статутною комісією, цей проект
було опубліковано в спілчанських виданнях – для подальшого обговорення.

Разом з тим, пропонуємо
колегам для обговорення ще один проект Статуту НСПУ, розроблений юридичною
групою на чолі з членом Ради (за Законом – Правління) НСПУ, головою Київської обласної
організації НСПУ Анатолієм Гаєм. Безумовно, усім нам, членам НСПУ, важливо, щоб
новий Статут НСПУ якнайповніше відповідав інтересам усієї Спілки і кожного
письменника зокрема. Саме цим керується редакція «Української літературної
газети», оприлюднюючи цей документ на суд колег.

 

ПОЯСНЕННЯ:

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

 

Подане світлим шрифтом – діючі
статті та пункти статей Статуту НСПУ, що не потребують редагування.

Виділене півжирним – конкретні пропозиції щодо
змін у діючі статті Статуту НСПУ, нові статті чи пункти статей нової редакції
Статуту НСПУ, які запропонувала робоча група та обговорило і схвалило з
доповненнями Правління Київської обласної організації НСПУ 12.04.2013 р.

 

 

 І. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Національна спілка письменників України (надалі НСПУ) –
Національна Всеукраїнська творча спілка як суб’єкт творчої діяльності, що
об’єднує за професійними інтересами українських письменників.

Діяльність НСПУ поширюється на
всю територію України.

1.2.
НСПУ здійснює свою діяльність на основі Декларації прав людини, Конституції
України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»,
чинного законодавства, цього Статуту, інших нормативних актів, що регулюють
діяльність творчих спілок.

1.3.   На засадах рівноправного партнерства НСПУ
співпрацює з державними установами, підприємствами і організаціями усіх форм
власності
, громадськими організаціями, творчими спілками, фондами, фізичними
особами
в Україні та за кордоном.

1.4.   НСПУ сповідує принцип рівності всіх своїх
членів незалежно від їхніх мистецьких творчих уподобань, політичної,
національної чи релігійної приналежності.

1.5.   Юридична адреса НСПУ: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 2.

 

 II.    МЕТА,
ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.   Основною метою діяльності НСПУ є сприяння професійній діяльності
письменників України, захист їхніх авторських та громадянських прав;
відстоювання честі, гідності, доброго імені літератора, охорона його творчих і
соціальних інтересів, його творчої спадщини у державних органах, громадських
організаціях, а також у судах; боротьба з утисками творчої свободи
письменників, проти переслідування їх за політичні, національні, релігійні
переконання, за дотримання тих чи інших творчих, естетичних принципів.

2.2.   НСПУ піклується про освоєння, збереження і поширення надбань
української літератури і мистецтва, а також набутків літератури і мистецтва
інших етносів України, сприяє перекладові творів української літератури іншими
мовами і перекладові творів літератури інших народів українською мовою. НСПУ
сприяє розвиткові й захистові української мови, збереженню духовної спадщини
минулого.

2.3. НСПУ
може співпрацювати на договірних засадах з письменницькими організаціями, що
діють за межами України, здійснювати прямі міжнародні зв’язки із зарубіжними
організаціями та асоціаціями письменників.

НСПУ здійснює свою міжнародну діяльність на основі
міжнародних договорів України, Закону «Про професійних творчих
працівників та творчі спілки», інших законів України. НСПУ може безпосередньо
здійснювати діяльність за межами України в інтересах держави та Спілки.

2.4. НСПУ в рамках чинного
законодавства бере участь у громадсько-політичному житті України. НСПУ відстоює
принципи демократії, свободи слова, совісті, політичних поглядів і творчих
методів, вважає, що свобода творчості несумісна з адміністративним втручанням
держави чи будь-якої політичної партії у справи НСПУ.

2.5. НСПУ в установленому
порядку видає газети, журнали, інформаційні матеріали, здійснює видавничу
діяльність через власні видавництва, може займатися спільною видавничою
діяльністю з зарубіжними українськими літераторами, зарубіжними видавництвами і
видавничими фірмами, а також фондами і організаціями, пропагує у різних формах
творчі надбання української літератури, співпрацює із засобами масової
інформації.

2.6. НСПУ проводить творчі
семінари, конференції, симпозіуми, літературні свята, фестивалі, ювілейні,
громадсько-політичні заходи, міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку
культурного співробітництва, духовного взаємозбагачення народів.

2.7. НСПУ може входити у
встановленому порядку до інших громадських організацій, кооперуватися з
творчими спілками з метою здійснення своїх статутних цілей.

2.8. НСПУ вважає одним із своїх
головних завдань плекання талантів, поповнення своїх рядів молодою творчою
зміною, дбає про її творчу і соціальну захищеність. З цією метою НСПУ проводить
регіональні семінари та Всеукраїнську нараду молодих літераторів;
бере під
свій правовий, творчий і моральний захист молодіжні літературні
асоціації та об’єднання на території України, що виявляють бажання співпрацювати
зі Спілкою.

2.9. НСПУ оголошує творчі
конкурси, засновує і присуджує літературні премії, висуває своїх
кандидатів на відзначення державними нагородами та почесними званнями,
на здобуття премій в установленому порядку.

2.10. НСПУ входить з пропозиціями
до органів державної влади і управління України з питань своєї діяльності, може
брати участь у виробленні законопроектів, розробленні та реалізації
загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, інших соціально важливих
культурологічних та соціально-політичних заходів.

2.11. НСПУ є власником розміщених на території України майна, майнових
комплексів та об’єктів нерухомості, інших матеріальних і фінансових ресурсів,
підприємств і друкованих органів Спілки письменників України, які вона мала
станом на 24 серпня 1991 року як республіканська організація згідно зі
Статутом колишньої Спілки письменників СРСР.

 

III.     ЧЛЕНСТВО В НСПУ

3.1.   НСПУ ґрунтується на засадах індивідуального членства, Закону
України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» за
територіальним принципом
.

3.2.   Членом НСПУ може бути професійний письменник,
який досягнув 18-річного віку, автор написаних і надрукованих в Україні
або за її межами чи поставлених на сцені, на радіо, телебаченні, кіно
літературних творів, які мають самостійну художню цінність; опублікованих
літературно-критичних статей, праць і досліджень, що відзначаються ґрунтовністю
мистецького аналізу й глибиною естетичної думки; літературних перекладів
творів українських письменників мовами світу і зарубіжної художньої літератури
українською мовою.

3.3.Член НСПУ може бути членом інших творчих спілок,
діяльність яких не спрямована проти НСПУ.

3.4. Прийом до НСПУ здійснює Приймальна
комісія НСПУ
індивідуально згідно з розробленими і прийнятими Правлінням
НСПУ та затвердженими з’їздом (конференцією, загальними зборами) чи Правлінням
НСПУ з наступним затвердженням з’їздом (конференцією, загальними зборами) НСПУ
Положенням Приймальної комісії НСПУ і Положенням про прийом до НСПУ
.

3.5. Рішення Приймальної комісії НСПУ затверджує Правління
НСПУ.

3.6. Рішення Приймальної комісії НСПУ та Правління НСПУ
вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше 2/3 їхніх  членів.

3.7. Лауреати українсько-німецької молодіжної літературної
премії ім. Олеся Гончара в усіх номінаціях, премії Василя Симоненка за кращу
першу поетичну книжку та  учасники
Всеукраїнської наради молодих літераторів, які мають не менше однієї виданої
книги високого художнього рівня і одержали рекомендацію керівництва наради,
мають рекомендації трьох письменників, які є членами НСПУ не менше 3-х років,
та рекомендацію обласної (територіальної) організації НСПУ за місцем їхнього
постійного проживання,  приймаються до
НСПУ позачергово за спрощеною процедурою (без розгляду Приймальною комісією
НСПУ).

3.8. Членам НСПУ видається членський квиток встановленого
зразка.

3.9. До НСПУ можуть бути
прийняті
письменники, які живуть в Україні і творять літературу українською
мовою та мовами національних меншин, що мешкають в Україні.

3.10. До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени
письменники, які живуть за межами України і пишуть українською мовою або
здійснюють переклади творів українських письменників іноземними мовами чи
іноземних письменників українською мовою.

3.11. Член НСПУ має право:

– обирати і бути обраним
делегатом з’їзду письменників (загальних зборів, конференції);

– вибирати керівні органи НСПУ та обласних
(територіальних) організацій НСПУ і бути обраним до них;

– рекомендувати до вступу в НСПУ інших літераторів
після трьох років перебування в НСПУ;

– вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою
думку з усіх питань, пов’язаних з діяльністю НСПУ;

– отримувати всі відомості, пов’язані з діяльністю НСПУ і
її виконавчих органів;

– користуватися матеріальною підтримкою НСПУ;

– встановлювати прямі зв’язки з видавництвами зарубіжних
країн;

– утворювати різні творчі асоціації та об’єднання, що
діють у межах даного Статуту;

– апелювати до голови,
Секретаріату, Президії, Правління та з’їзду (загальних зборів, конференції) НСПУ
а також до суду
у тих випадках, коли порушуються чинне законодавство про
творчі спілки
, Статут НСПУ, право на свободу творчості, свободу
друку та свободу слова.

3.12. Членам НСПУ, які
здійснили вагомий внесок у розвиток національної культури, літератури та
мистецтва, можуть встановлюватися державні стипендії відповідно до
законодавства України;

3.13. НСПУ для забезпечення умов для творчої діяльності
письменників порушує перед органами виконавчої влади питання про надання
окремої кімнати (кабінету) або додаткової житлової площі розміром не менш як 20
кв. м, що оплачується в одинарному розмірі відповідно до чинного законодавства;

3.14. Членам НСПУ гарантується додатковий соціальний
захист. Вони можуть одержувати фінансову та іншу матеріальну допомогу, доплату
до пенсій, користуватися закладами охорони здоров’я Спілки, будинками
творчості, будинками-інтернатами (пансіонатами) для людей похилого віку та
інвалідів згідно зі статутними положеннями, матеріальними і фінансовими
можливостями НСПУ, відповідно до чинного законодавства.

3.15. Член НСПУ зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Закону України «Про професійних
творчих працівників та творчі спілки», Статуту НСПУ, загальнолюдських принципів
моралі, професійної честі й письменницької етики;

– брати участь у творчому, культурному та
громадсько-політичному житті організації, сприяти вирішенню завдань НСПУ;

– систематично платити щорічні членські внески. Після
несплати письменником членських внесків протягом двох років обласна
(територіальна) організація Спілки повинна ставити питання про його членство в
НСПУ.

3.16. Кожен член НСПУ сплачує вступний внесок і щорічні членські внески (суму
визначає Правління НСПУ). Щорічні членські внески залишаються у
розпорядженні обласних (територіальних) організацій НСПУ
.

3.17. Розгляд заяв
претендентів на членство в НСПУ, надання рекомендації загальними зборами
письменників у члени НСПУ, підготовка відповідної документації, а також
наступне членство в НСПУ здійснюються в обласній (територіальній) організації
НСПУ за місцем реєстрації члена НСПУ згідно з чинним законодавством України про
реєстрацію громадян.

3.18. Член НСПУ про свій переїзд до іншої області чи іншої країни письмово
повідомляє керівника обласної (територіальної) письменницької організації, а
той
– відділ кадрів центрального апарату НСПУ

3.19. Членство в НСПУ
може бути припинене:

– за власним бажанням
письменника та його письмовою заявою;

– за несплату членських
внесків;

– за грубе порушення вимог
цього Статуту;

– за аморальні вчинки.

3.20. Недопустиме членство в
НСПУ осіб, які ведуть антиконституційну діяльність, спрямовану на ліквідацію
державної незалежності України чи незаконну ліквідацію НСПУ.

3.21. Рішення про виключення
зі Спілки приймає Правління НСПУ за поданням обласної (територіальної)
організації.

3.22. Рішення Правління НСПУ
про виключення з членів НСПУ може бути скасоване з’їздом (загальними зборами,
конференцією) письменників України або судом.

 

 IV.  ОРГАНИ
УПРАВЛІННЯ НСПУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. В основу організаційної
будови НСПУ покладено принцип виборності і колегіальності всіх органів від низу
до верху, їх періодичної звітності перед членами НСПУ.

4.2.
Органами управління НСПУ є:

а)    З’їзд (загальні збори, конференція);

б)   Правління;

в)    Президія;

г)    Секретаріат;

д)    Голова НСПУ;

е)    Ревізійна комісія.

4.3.
Вищим органом Національної спілки письменників України є з’їзд (загальні
збори,
конференція), які скликаються Правлінням НСПУ не рідше
одного разу на п’ять років.

4.4.
У з’їзді (загальних зборах, конференції) беруть участь делегати від
обласних (територіальних) організацій НСПУ. Норму представництва на з’їзд і
порядок виборів делегатів визначає Правління НСПУ.

4.5. З’їзд (загальні збори,
конференція)
вважаються легітимними, коли в них беруть участь дві третини
обраних делегатів. Письменники, що присутні на з’їзді (загальних зборах,
конференції)
, але не були обрані їх делегатами, мають право дорадчого
голосу.

4.6. З’їзд письменників України:

а) приймає, змінює або
доповнює Статут НСПУ;

б) обговорює найважливіші питання
розвитку літератури, діяльності НСПУ, участі письменників у літературному і
громадському житті та визначає перспективні напрями роботи НСПУ;

в) заслуховує, обговорює і затверджує звіти Правління
і Ревізійної комісії НСПУ, інших підрозділів НСПУ, створених НСПУ, оцінює
роботу НСПУ, її виконавчих і виборних органів;

г) відчужує належне НСПУ
майно;

д) обирає таємним
голосуванням
на альтернативній основі голову НСПУ терміном на п’ять
років. Обраним вважається той, за кого подано більше половини голосів присутніх
на легітимному з’їзді
делегатів. Якщо жоден із претендентів не
набрав такої кількості голосів, проводиться повторне голосування з двох кандидатів, що
набрали найбільше голосів. При рівній кількості голосів «За» і «Проти»
вирішальним є голос голови Лічильної комісії.

Перебування
особи на посаді голови НСПУ не повинно перевищувати двох термінів підряд;

е)   затверджує
простою більшістю голосів Правління НСПУ в кількості не більше 65 осіб. До
Правління НСПУ входять
секретарі НСПУ + голови обласних (територіальних)
організацій НСПУ, + по 1 члену від 100 членів організацій, які мають більше 100
членів, обраних на загальних зборах своїх організацій, + видатні і активні
письменники.

Новообраного
голову обласної (територіальної) організації НСПУ кооптують до складу Правління
НСПУ замість переобраного керівника письменницької організації;

є)
обирає Ревізійну комісію НСПУ, яка обирає зі свого складу голову і подає на
затвердження Правлінням НСПУ;

ж) приймає рішення про
реорганізацію або ліквідацію НСПУ, яке
набуває чинності за наявності кваліфікованої більшості поданих голосів (двох
третин делегатів);

 з) 
оновлює, як правило, не менше як на третину всі виборні органи Спілки.

4.7. Позачерговий
з’їзд може бути скликаний:


за рішенням Правління НСПУ;


на вимогу не менш як однієї третини членів НСПУ:


на вимогу не менш як однієї третини обласних (територіальних) організацій
НСПУ.

4.8.
При скликанні позачергового з’їзду з ініціативи членів НСПУ або обласних
(територіальних) організацій НСПУ
ініціативна група
членів НСПУ звертається до Правління НСПУ, реєструючи у Президії НСПУ
письмові заяви або протоколи загальних зборів обласних (територіальних)
організацій НСПУ з вимогою про скликання позачергового з’їзду НСПУ.

4.9.
Після підтвердження автентичності підписів і правочинності протоколів зборів
обласних (територіальних) організацій Правління НСПУ
приймає рішення про
час і місце проведення позачергового з’їзду та норму представництва.

4.10.
Рішення позачергового з’їзду щодо переобрання або підтвердження повноважень
керівних органів НСПУ є дійсними до наступного з’їзду.

4.11.
Кількісний склад виборних органів та форма голосування з обговорюваних питань
визначаються з’їздом (конференцією, загальними зборами) НСПУ.

Рішення  приймаються простою більшістю голосів, крім
рішення про ліквідацію НСПУ, де потрібно 2/3 голосів делегатів.

 Рішення по пунктах 4.6
г), д) цього Статуту приймаються таємним голосуванням.

4.12.
Загальні збори НСПУ можуть бути скликані в разі необхідності згідно з рішенням
Правління
НСПУ або третини обласних (територіальних) організацій
Спілки чи членів НСПУ з обраних за затвердженою Правлінням НСПУ квотою від
обласних (територіальних) письменницьких організацій членів НСПУ
, і мають
повноваження з’їзду. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю
голосів.

4.13.
Конференція НСПУ скликається з числа членів Правління НСПУ та
повноважних представників обласних (територіальних) письменницьких
організацій за затвердженою Правлінням НСПУ квотою. У
період між з’їздами конференція розглядає актуальні проблеми літературного
процесу і діяльності НСПУ. Конференція НСПУ скликається в разі потреби згідно з
рішенням Правління НСПУ. Рішення конференції приймаються простою
більшістю голосів.

4.14. У
період між з’їздами (загальними зборами, конференціями) вищим органом НСПУ є Правління
НСПУ.

Правління Спілки:

а)   розглядає і розв’язує найважливіші питання діяльності НСПУ, за
винятком тих, що належать до компетенції з’їзду (загальних зборів,
конференції
);

б)
скликає позачерговий з’їзд, загальні збори або конференцію НСПУ з
власної ініціативи чи на вимогу не менш як однієї третини членів НСПУ
або обласних (територіальних) організацій НСПУ;

в)  затверджує кошторис НСПУ;

г)   затверджує або скасовує рішення Приймальної
комісії НСПУ про прийом у члени НСПУ і виключає з числа членів НСПУ за поданням
обласних (територіальних) організацій НСПУ;

д) затверджує рішення
зборів АР Крим, обласних, міських, районних, первинних організацій НСПУ про їх
створення та ліквідацію, а також з власної ініціативи ліквідовує їх у випадку
порушення ними Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі
спілки» і Статуту НСПУ.

 е)  обирає робочу Президію НСПУ, яка реалізує на практиці рішення і
завдання з’їзду (загальних зборів, конференції, Правління) НСПУ; заступника
голови НСПУ; секретарів НСПУ; голову Правління ДУМ (Літфонду) НСПУ.

є)   у виняткових випадках, після обговорення в усіх обласних
(територіальних) організаціях та прийняття ними з цього приводу відповідних письмових
рішень,
з подальшим затвердженням на з’їзді (загальних зборах,
конференції)
НСПУ вносить зміни і доповнення до Статуту НСПУ;

ж) у виняткових
випадках, після обговорення в усіх обласних (територіальних) організаціях та
прийняття ними з цього приводу відповідних письмових рішень, приймає рішення
про відчуження майна НСПУ;

з ) вирішує питання про
вступ НСПУ у всеукраїнські й міжнародні письменницькі та інші
організації, а також вихід з них.

4.15.
Правління
НСПУ скликається на засідання двічі
на рік. Засідання вважається легітимним, коли в ньому взяло участь не менше
двох третин його членів. Рішення Правління НСПУ приймаються простою
більшістю голосів учасників легітимного засідання Правління. При прийнятті
рішень по пунктах в), г), д), є),  ж)
ст.  4.14
Статуту НСПУ  рішення приймаються таємним голосуванням.

4.16.
У період між засіданнями Правління НСПУ поточною діяльністю творчої спілки
керує Президія НСПУ на чолі з головою НСПУ у складі заступника голови НСПУ,
секретарів НСПУ, голови правління ДУМ (чи Літфонду), яка збирається на свої
засідання відповідно до потреб.

4.17.
Голова НСПУ:


керує поточною діяльністю НСПУ відповідно до законодавства України та Статуту
НСПУ;

– представляє Спілку в
законодавчих і виконавчих органах України, у стосунках з громадськими і
творчими організаціями України, а також у взаємовідносинах із спорідненими
організаціями інших держав;

 – здійснює координацію
роботи Правління, Президії та Секретаріату Спілки;


виносить на затвердження Правлінням НСПУ штатний розклад з обгрунтуванням
видатків по ньому,
кількісний і персональний склад
Президії та Секретаріату;


керує роботою Президії та Секретаріату;


має право першого підпису, відкриває рахунки в установах банку;


видає накази про прийняття на роботу та звільнення співробітників
апарату Спілки згідно із затвердженим Правлінням НСПУ штатним розписом;


призначає на посади керівників підрозділів та організацій, безпосередньо
підпорядкованих НСПУ;

у
межах затвердженого штатного розкладу за письмовим поданням голів територіальних
осередків приймає на постійну роботу та звільняє з роботи виборних і прийнятих
головами територіальних осередків штатних працівників;

після
відповідного рішення Правління НСПУ
підписує угоди про оренду приміщень
НСПУ;


підписує після відповідного рішення з’їзду (загальних зборів, конференції) чи
Правління НСПУ документи про відчуження нерухомого майна Спілки.

4.18.
Голова НСПУ має право призупинити рішення зборів та інших органів управління,
посадових осіб, організацій НСПУ у разі порушення ними чинного законодавства,
Статуту НСПУ, статутів і положень організацій та структурних підрозділів Спілки
до розгляду питання Правлінням НСПУ, а при незгоді з рішенням Правління НСПУ
– до розгляду питання з’їздом (загальними зборами, конференцією) чи в судовому
порядку.

4.19. В
разі відсутності голови НСПУ його функції виконує заступник голови або
призначений наказом секретар НСПУ. Голова НСПУ вправі відмінити
прийняті цими посадовими особами у його відсутність рішення.

4.20.
Керівники і члени керівних органів Спілки та структурних підрозділів,
голова і члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу
альтернативних до Спілки організацій та підприємств незалежно від форми
власності та виду діяльності. Член керівних органів НСПУ та її структурних
підрозділів не має права використовувати матеріальну базу Спілки для заснування
та поточної особистої приватної діяльності, створення особистих приватних
підприємств та їх утримання за рахунок коштів Спілки.

4.21. Обласні (територіальні)
організації НСПУ створюються групою професійних творчих працівників – членів
НСПУ у складі не менш як 20 осіб, об’єднаних за територіальним принципом, які
досягли віку 18 років, на установчих зборах. Вони
здійснюють статутні
завдання НСПУ на терені свого регіону; функціонують на засадах самоуправління
при підтримці їх організаційно-творчої, фінансово-господарської діяльності з
боку Секретаріату, Президії та Правління Спілки, місцевих органів
влади.

4.22. Рішення установчих
зборів обласних та інших місцевих і первинних організацій НСПУ про їх створення
та загальних зборів про їх ліквідацію, а також їхні Положення затверджуються
Правлінням НСПУ та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним
законодавством порядку. З моменту реєстрації територіальний осередок набуває
статусу юридичної особи

4.23. Обласні
(територіальні) та інші місцеві організації НСПУ у своїй діяльності
керуються Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі
спілки», а також
Статутом НСПУ та своїми Положеннями, що не суперечать
нормам чинного законодавства.

4.24.
Обласні (територіальні) організації НСПУ скликають загальні збори своїх членів
не рідше одного разу на рік.

4.25.
Порядок скликання загальних зборів обласних (територіальних) організацій НСПУ
визначається Положеннями цих організацій.

4.26.
Загальні збори є легітимними
за умови участі у
них більше половини членів організації.

4.27.
Київська міська організація НСПУ скликає щорічну та  раз у три роки звітно-виборну конференцію
делегатів від творчих секцій за встановленою
Правлінням Київської
міської організації квотою.

 Члени Київської міської
організації НСПУ, які не обрані делегатами конференції міської організації
НСПУ, мають право брати участь в роботі 
конференції з правом дорадчого голосу.

4.28.
Звітно-виборні збори в обласних (територіальних) організаціях НСПУ
проводяться один раз на три роки.

4.29.
Обласні (територіальні) організації
НСПУ на загальних зборах обирають свої керівні органи: голову, Президію,
Правління
та Ревізійну комісію організації; 
рішенням загальних зборів, яке приймається індивідуально шляхом
таємного голосування, обирають голову організації та рекомендують літераторів
для вступу до НСПУ.

4.30.
Рішення на загальних зборах обласних (територіальних) організацій НСПУ, на
загальних зборах (конференції) Київської міської організації НСПУ приймаються
більшістю голосів
присутніх на зборах
(конференції) повноважних учасників.
У випадку рівної кількості голосів
«За» і «Проти» голос головуючого на зборах є вирішальним.

4.31.
Обласні (територіальні) організації НСПУ можуть створювати свої первинні
організації.

4.32.
Міські, міськрайонні, районні організації є первинними організаціями обласних
(територіальних) організацій НСПУ. Вони можуть створюватись без набуття статусу
юридичної особи або з набуттям такого статусу. При набутті статусу юридичної
особи такі організації проходять установлену законодавством України процедуру
державної реєстрації.

4.33.
Первинна організація НСПУ утворюється за територіально-виробничим принципом при
наявності не менше трьох членів НСПУ, які висловили бажання працювати в ній.

 4.34. Утворення первинної організації НСПУ
оформляється протоколом установчих зборів, погоджується рішенням Правління
обласної (територіальної) організації НСПУ та затверджується Правлінням НСПУ.

4.35.
Первинні організації НСПУ підконтрольні та підзвітні організації НСПУ вищого
рівня.

4.36.
Правління НСПУ приймає рішення про ліквідацію обласних (територіальних),
міських, районних та первинних організацій за рішенням їхніх зборів або у
випадку порушень ними Закону України «Про професійних творчих працівників та
творчі спілки» і Статуту НСПУ. Рішення може бути оскаржене до з’їзду НСПУ або в
суді.

4.37.
Ревізійна комісія НСПУ обирається з’їздом (загальними зборами, конференцією)
НСПУ, організовує свою роботу згідно із розробленим і прийнятим Правлінням НСПУ
та затвердженим з’їздом (загальними зборами, конференцією) «Положенням
Ревізійної комісії НСПУ»
і звітує перед ними.

4.38.
До компетенції Ревізійної комісії НСПУ входить контроль за виконанням цього
Статуту, рішень з’їздів (загальних зборів, конференцій) НСПУ, Правління
і Президії Спілки, перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ і її
голови, Дирекції Управління майном
(Літфонду) НСПУ та його підрозділів; у
разі необхідності Ревізійна комісія аналізує роботу всіх ланок
НСПУ та її органів управління, друкованих органів, видавництв, виносячи
результати перевірки на обговорення Президії або Правління
Спілки.

4.39.
Голова Ревізійної комісії НСПУ і його заступник беруть участь в засіданнях
Президії та Правління Спілки, а всі її члени – в роботі з’їзду,
загальних зборів, конференцій НСПУ, якщо не обрані делегатами, з правом
дорадчого голосу.

4.40.
Принцип роботи Ревізійної комісії НСПУ поширюється на ревізійні комісії
обласних (територіальних) організацій НСПУ.

4.41. Приймальна комісія
НСПУ діє на підставі затвердженого Правлінням НСПУ «Положення
Приймальної комісії НСПУ»
та «Положення про прийом до НСПУ». Вона
готує і розглядає справи кандидатів для прийому в члени НСПУ. Прийом
здійснюється шляхом таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, коли за
нього подано дві третини голосів від кількості членів легітимного засідання
членів
Приймальної комісії.

4.42. Рішення
Приймальної Комісії НСПУ затверджується Правлінням НСПУ
. Рішення Приймальної Комісії НСПУ та
Правління НСПУ при розгляді питань щодо прийняття нових членів НСПУ правочинні,
якщо при розгляді персональних справ присутні 2/3 їхніх членів
.

 

 V.    ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО, КОШТИ НСПУ

5.1.   НСПУ є власником майна на території України.
Спілка може щорічно одержувати фінансову допомогу з Державного бюджету України.
Територіальні організації можуть отримувати фінансову допомогу з бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у встановленому законом
порядку.

5.2. НСПУ є юридичною особою, має поточні рахунки в банку, круглу
печатку, емблеми, штампи зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Правлінням
НСПУ. Символіка реєструється в установленому порядку.

5.3. НСПУ може від
свого імені на основі чинного законодавства набувати майнові та інші немайнові
права. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді
НСПУ та її організацій і установ можуть бути в установленому порядку будинки
творчості, будинки, споруди, автотранспорт, обладнання, інвентар, майно
видавничого, просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, акції, цінні
папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Спілки.

5.4.   Для
організації господарської діяльності підприємств, будинків творчості Спілки,
забезпечення виконання статутних завдань Спілки, контролю за станом обліку та
ефективним використанням свого майна Спілка може засновувати Управління майном НСПУ (Управління майном НСПУ
– чи треба? Може, передати відновленому Літфонду? – пропозиція Віталія
Карпенка)
, що діє
відповідно до власного Положення, затвердженого Правлінням НСПУ.
Управлінню майном Спілки (чи Літфонду) підпорядковуються створені за
кошти НСПУ структурні підрозділи обласних (територіальних) організацій,
до компетенції яких винесено господарську діяльність.

5.5. Управління майном (чи Літфонд)
НСПУ підзвітне голові, Секретаріату, Президії, Правлінню, з’їзду (загальним
зборам, конференції)
НСПУ, двічі на рік звітує про свою роботу Правлінню
НСПУ. Голова та інші штатні працівники
Управління майном (Літфонду) НСПУ у щоденній роботі підпорядковані секретареві
НСПУ
з економічних питань.

5.6. НСПУ має право у
встановленому порядку здійснювати господарську, видавничу, комерційну та іншу
не заборонену законом діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і
організацій зі статусом юридичної особи. НСПУ має право у порядку,
встановленому чинним законодавством, орендувати та здавати в оренду, надавати в
оперативне управління та користування власне майно і кошти.

5.7. НСПУ може мати у
власності підприємства відповідно до цілей, зазначених у її Статуті, і в
порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.8.  Відчуження
нерухомого майна НСПУ проводиться тільки згідно з рішенням з’їзду (загальних
зборів, конференції) або як виняток рішенням Правління НСПУ, прийнятим
у відповідності з пунктом ж) ст. 4.14 Статуту НСПУ.

5.9.  НСПУ як юридична особа зі своїми рахунками в банку має повну фінансову самостійність,
вільно розпоряджається коштами, створює фонди, необхідні для виконання
статутних завдань.

5.10. НСПУ
не несе відповідальності за майнові зобов’язання обласних (територіальних) та
інших місцевих організацій, створених підприємств і організацій, які є
юридичними особами, а останні не є відповідальними по майнових зобов’язаннях Правління,
Президії, Секретаріату та голови НСПУ.

5.11.
НСПУ, її організації, підприємства, заклади й установи при обкладанні
державними і місцевими податками можуть користуватися пільгами у відповідності
з чинним законодавством.

5.12. Кошти НСПУ становлять:

а)     вступні й щорічні членські внески;

б)     надходження, пожертвування від інших
установ, закладів, підприємств і організацій або осіб, що підтримують
діяльність НСПУ;

в)     надходження від зданого в оренду майна,
господарської діяльності створених НСПУ підприємств, друкованих органів тощо;

г)     кошти, що надходять від іноземних фірм,
спільних із зарубіжними партнерами під-приємств, фондів і організацій,
спонсорів або приватних осіб;

д) фінансування
з Державного бюджету України, державні дотації;

е) інші не заборонені
чинним законодавством України надходження.

5.13.   Грошові
кошти НСПУ враховуються в річному кошторисі діяльності НСПУ і
використовуються на реалізацію загальноукраїнських і регіональних цільових
програм, різні форми виплат матеріальної винагороди чи допомоги членам НСПУ та
штатним працівникам, на соціальний захист письменників, зокрема молодих і
похилого віку, на зміцнення матеріально-технічної і спеціальної бази, розвиток
видавничої, рекламно-пропагандистської діяльності, благодійні заходи, а також
на забезпечення інших напрямів роботи у відповідності зі Статутом НСПУ.

5.14. НСПУ, створені
нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський
облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

5.15. У випадку дій чи
бездіяльності посадових осіб НСПУ, окремих членів НСПУ, установ, організацій,
підприємств усіх форм власності, окремих фізичних осіб, якими порушено чинний
Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» у сфері
діяльності НСПУ, діючих на підставі цього Закону Статуту НСПУ і Положень його
обласних (територіальних) організацій, кожен член НСПУ має право звернутися за
захистом порушуваних прав до голови, Секретаріату, Президії, Правління,
загальних зборів, конференції, з’їзду, правоохоронних органів з вимогою
припинити протиправні дії та притягнути винних у порушенні чинного
законодавства до відповідальності.

5.16. Порушення
законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки
тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну
відповідальність згідно із законодавством України.

 

 VІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

6.1. Припинення діяльності НСПУ може
здійснюватись шляхом ліквідації або реорганізації.

6.2. Рішення про припинення діяльності НСПУ
приймається з’їздом (загальними зборами, конференцією) письменників України
таємним голосуванням при наявності 2/3 голосів за таке рішення делегатів
легітимного з’їзду (загальних зборів, конференції).

6.3. Діяльність НСПУ
може бути припинена на підставі рішення суду в разі порушення законодавства
України.

6.4. У разі припинення діяльності НСПУ питання
про кошти і майно НСПУ вирішує ліквідаційна комісія, яку утворює з’їзд
(загальні збори, конференція)
з числа членів НСПУ.

6.5. У разі ліквідації
НСПУ майно передається організації-правонаступнику, а коли вона відсутня, –
реалізується в установленому законом порядку. Кошти, одержані від реалізації
майна, можуть бути використані лише на цілі, пов’язані з розвитком відповідної
галузі культури та мистецтва.